Một cách tiếp cận Chủ nghĩa xã hội: Tiếp cận từ phương diện đạo đức truyền thống Việt Nam

TS. Trần Thị Hạnh
Một cách tiếp cận Chủ nghĩa xã hội: Tiếp cận từ phương diện đạo đức truyền thống Việt Nam

 Kỉ yếu Hội thảo quốc tế Cánh tả, Quỹ Rosa Lucxămbua và Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, năm 2010 Kỉ yếu toạ đàm quốc tế: Cơ sở lí luận của Cánh tả nhìn từ quan điểm Mác – xít, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm Nghiên cứu chính sách; Quỹ Rosa Lucxămbua, CHLB Đức- Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội 2010, tr. 158 -170.


Đang cập nhật bài viết
Liên hệ BBT Triết học+
http://www.triethoc.info
triethoc.plus@gmail.comBổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?