TS. Lê Thị Tuyết - Sự du nhập của triết học phương Tây hiện đại vào Việt Nam

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Lê Thị Tuyết
Sự du nhập của triết học phương Tây hiện đại vào Việt Nam

Tạp chí Lịch sử, triết học, chính trị và pháp quyền, văn hóa và nghệ thuật. Lý thuyết và thực hành, số 2, trang 112-115, 2013 (tiếng Nga)

Đang cập nhật bài viết.


Mô tả

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE: