Lê Thị Tuyết - Nghiên cứu triết học ở Việt Nam trong giai đoạn đổi mới đất nước

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Lê Thị Tuyết
Nghiên cứu triết học ở Việt Nam trong giai đoạn đổi mới đất nước

Tạp chí Lịch sử, triết học, chính trị và pháp quyền, văn hóa và nghệ thuật. Lý thuyết và thực hành, số 8, trang 103-108, 2013 (tiếng Nga)


Mô tả

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:-->