Những giá trị lịch sử của học thuyết hình thái kinh tế xã hộiLà cơ sở lý luận để hiểu được cấu trúc và quy luật phát triển của xã hội loài người

- Chống lại các quan điểm duy tâm, siêu hình về xã hội.

- Hiểu sự phát triển của xã hội như là quá trình lịch sử - tự nhiên.

- Nghiên cứu học thuyết hình thái kinh tế-xã hội giúp ta hiểu được đường lối và chủ trương của Đảng ta trong việc xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Để xây dựng hình thái kinh tế-xã hội ở nước ta Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương phát triển lực lượng sản xuất bằng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng cơ sở hạ tầng bằng chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa bằng việc xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, v.v..Xem bài viết theo nhãn

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->