Vấn đề cơ bản của triết học là gì?

Vấn đề cơ bản của triết học

Ngay từ thời cổ đại đã nảy sinh vấn đề quan hệ giữa linh hồn con ng­ời với thế giới bên ngoài. Triết học ra đời cũng giải quyết vấn đề đó, nh­ng ở tầm khái quát cao hơn là mối quan hệ giữa tw duy và tồn tại. Theo Ăngghen: "Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là triết học hiện đại, là vấn đề quan hệ giữa t­ duy với tồn tại"( C. Mác và Ăngghen: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 1995, t.21, tr.403); bởi vì việc giải quyết vấn đề này là cơ sở và xuất phát điểm để giải quyết các vấn đề khác của triết học. Đồng thời sẽ là tiêu chuẩn để xác định lập tr­ờng thế giới quan của các triết gia và các học thuyết của họ.

Vấn đề cơ bản của triết học có hai mặt:

Mặt thứ nhất: Giữa vật chất và ý thức, cái nào có tr­ớc, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào?

Mặt thứ  hai: ý thức con ng­ời có thể phản ánh trung thực thế giới khách quan hay không? Nghĩa là con ng­ời có khả năng nhận thức hay không?

Việc trả lời hai câu hỏi trên đã dẫn đến sự hình thành các tr­ờng phái  và các học thuyết triết học khác nhau.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?