Thuyết Bất khả tri là gì

Khi giải quyết mặt thứ hai vấn đề cơ bản của triết học, đại đa số các nhà triết học( cả duy vật và duy tâm) đều thừa nhận khả năng nhận thức thế giới của con ng­ời, nh­ng với những cách lý giải trái ng­ợc nhau. Chủ nghĩa duy vật xuất phát từ chỗ coi vật chất có tr­ớc, ý thức có sau và là sự phản ánh thế giới vật chất đã thừa nhận con ng­ời có thể nhận thức đ­ợc thế giới khách quan và các quy luật của nó. Còn chủ nghĩa duy tâm cho rằng ý thức có tr­ớc và quyết định vật chất nên nhận thức không phải là sự phản ánh thế giới, mà chỉ là sự tự nhận thức, tự ý thức về bản thân ý thức. Họ phủ nhận thế giới khách quan là nguồn gốc của nhận thức.

Học thuyết triết học phủ nhận khả năng nhận thức của con ng­ời đ­ợc gọi là thuyết không thể biết. Họ cho rằng, con ng­ời không thể hiểu đ­ợc đối t­ợng hoặc nếu có hiểu thì chỉ là hình thức bên ngoài; bởi vì tính xác thực của các hình ảnh về đối t­ợng mà các giác quan của con ng­ời cung cấp trong quá trình nhận thức không đảm bảo tính chân thực. Tiêu biểu là quan niệm của Beccơly, Hium.Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?