Tạp chí Triết học, số 6 (265) năm 2013

MỤC LỤC

NGHỊ QUYẾT XI CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

1. LÊ HỮU NGHĨA Tư duy biện chứng trong sự kết hợp giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.                                            3
 
2. NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG – Ngăn chặn sự tha hóa đạo đức ở người cán bộ lãnh đạo chủ chốt nước ta hiện nay - nhìn từ góc độ pháp luật.        9         

HÔI THẢO QUỐC TẾ “TRIẾT HỌC ÁO VÀ Ý NGHĨA HIỆN THỜI CỦA NÓ”

3. WINFRIED LOFFLER – Triết học phân tích tôn giáo của Bernard Bolzano.   15
 
4. NGUYỄN VĂN PHÚC – Đạo đức và lợi nhuận trong kinh doanh.        23
 
5. NGUYỄN THỊ TOAN – Triết học Trần Đức Thảo - dấu gạch nối giữa hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng.                                           30
 
6. NGUYỄN THỌ KHANG – Xu hướng thế tục hóa tôn giáo và một số ván đề đặt ra đối với công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay.        39
 
7. NGUYỄN PHÚ LỢI – Quan điểm cứu thế luận của các tôn giáo.             46
 
8. NGUYỄN THANH BÌNH – Vấn đề xây dựng bộ máy Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam thời Lê sơ (Qua Quốc triều hình luật).                            56 

TRAO ĐỔI Ý KIẾN 

9. NGUYỄN HỮU KHIỂN – Về cặp phạm trù “cái chung và cái riêng” trong nghiên cứu và giảng dạy triết học ở Việt Nam hiện nay.                          66


NGHIÊN CỨU VÀ HỌC TẬP

10. NGÔ GIA THẾ  – Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc và phương pháp thực hiện đoàn kết tôn giáo.                                                                   72
 
11. HUỲNH CẨM THANH – Phát triển bền vững và sự lựa chọn hướng tiếp cận phát triển bền vững cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam hiện nay. 78

THÔNG TIN

12. BAN THƯ KÝ CỦA WAPE – Thư mời viết bài cho hội thảo: Tăng trưởng, phát triển và công bằng xã hội.                                                               86


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?