So sánh quy chế Hung bối - Bổ tử trên trang phục của Bá quan triều đình Triều Tiên - Hàn Quốc và triều đình Lê - Nguyễn Việt Nam

So sánh quy chế Hung bối - Bổ tử trên trang phục của Bá quan triều đình Triều Tiên - Hàn Quốc và triều đình Lê - Nguyễn Việt Nam

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

So sánh quy chế Hung bối - Bổ tử trên trang phục của Bá quan triều đình Triều Tiên - Hàn Quốc và triều đình Lê - Nguyễn Việt Nam
Trần Quang Đức
Tập san Khoa học xã hội

Thông qua khảo sát tư liệu văn tự và hình ảnh liên quan đến trang phục của bá quan ba nước Trung, Việt, Hàn, bài viết này làm rõ quy định cụ thể về hình thêu Hung Bối – Bổ tử trên áo bào cùng quy chế phục sắc ứng với từng phẩm quan của triều đình Triều Tiên Hàn Quốc và triều đình Lê Nguyễn Việt Nam, qua đó bước đầu chỉ ra cục diện áo mũ tương đồng giữa ba nước Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc trải từ thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XIX.
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com