Tạp chí Triết học, số 7 (266) năm 2013

MỤC LỤC

NGHỊ QUYẾT XI CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG


1. PHẠM VĂN ĐỨC –  Mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội nhìn từ biện chứng của sự tiến hóa lịch sử, một số đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.        3


GIÁ TRỊ VÀ SỨC SỐNG BỀN VỮNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN


2. LƯƠNG THANH HÂN – Phương pháp tư duy biện chứng duy vật của C.Mác trong lĩnh vực xã hội với vấn đề nhận thức thời đại hiện nay.          13


HÔI THẢO QUỐC TẾ “TRIẾT HỌC ÁO VÀ Ý NGHĨA HIỆN THỜI CỦA NÓ”


3. WINFRIED LOFFLER – Luận đề tính ý hướng và sự phát triển của nó từ Brentano tới Meinong, Husserl, Ehrenfels và Mally.                              21
4. ĐỖ MINH HỢP – Địa vị triết học của phân tâm học Freud.   34
5. ĐỖ HUY – Mấy vấn đề xây dựng văn hóa nông thôn trong thể chế kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.                                                                 42
6. LÊ THỊ LAN – Quan niệm về trách nhiệm của Nho giáo và sự phát triển quan niệm này ở nhà nho Phan Bội Châu.                                               53
7. NGUYỄN BÁ CƯỜNG – Con người trong tư tưởng Nguyễn Trãi.         61


 TRAO ĐỔI Ý KIẾN


8. LƯƠNG ĐÌNH HẢI – Cơ sở lý luận của quyền con người vì sự phát triển con người.                 68


NGHIÊN CỨU VÀ HỌC TẬP


9. VŨ THỊ THU HẰNG – Vai trò của xã hội dân sự đối với việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.                                                        80
10. NGUYỄN THỊ MAI HOA – Quan niệm của I.Kant về “xã hội công dân”.        89

Theo Viện triết học


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?