Tạp chí Triết học, số 4 (263) năm 2013

MỤC LỤC

KỶ NIỆM 70 NĂM “ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM” (1943 – 2013)

1. ĐẶNG HỮU TOÀN – “Đề cương về văn hóa Việt Nam”: Cương lĩnh văn hóa mang giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại.   3

2. NGUYỄN TRỌNG CHUẨN – Lợi ích và đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.      12

3. CAM THIỆU BÌNH – Về mối quan hệ giữa đạo đức và kinh tế thị trường.                            20

4. CAO THU HẰNG – Tính dân tộc, hiện đại và nhân văn của quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.   26


HÔI THẢO QUỐC TẾ “TRIẾT HỌC ÁO VÀ Ý NGHĨA HIỆN THỜI CỦA NÓ”

5. KURT R.LEUBE – Một số tư tưởng cơ bản của Hayek và nguồn gốc của chúng.                  35

6. NGUYỄN THỊ THANH THỦY – Phân tâm học và phân tâm học sau Freud. Sự phê phán của Alfred Adler.    50

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

7. HOÀNG CHÍ BẢO – Phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay – vấn đề và giải pháp. 55

NGHIÊN CỨU VÀ HỌC TẬP

8. NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG – Hồ Chí Minh với việc kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng giáo dục của Khổng Tử.      68

9. TRANG THIẾU HÙNG – Mối quan hệ giữa gia đình và phum sóc với ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở Trà Vinh.     74 

GIỚI THIỆU DANH NHÂN TRIẾT HỌC 

10. DOÃN CHÍNH, ĐẶNG THỊ THÚY HOA – Khổng Tử – người sáng lập Nho giáo.


THE 70TH ANNIVERSARY OF “THE PLATFORM OF VIETNAM CULTURE” (1943-2013)
1. Dang Huu Toan
–              “The Outline of Vietnamese Culture” – The Cultural Platform of Historical Value and  Epochal significance.

3
2. NGUYEN TRONG CHUAN
–              Interest and Morality under the Conditions of Market Economy in Vietnam Nowadays.  

12
3. GAN SHAO PING
–              On the Relationship between Ethics and Economic Market.
20
4. CAO THU HANG
–              Nationness, Moderness and Humanness of the Process of Building Vietnamese Culture in the Context of Globalization Nowadays.


26
INTERNATIONAL CONFERENCE ON “AUSTRIAN PHILOSOPHY
AND ITS RELEVANCE TODAY”

5. KURT R.LEUBE
–  A short account of of some Hayek’s some key Ideas and their Origin.

35
6. NGUYEN THI THANH THUY
– Psychoanalysis and Post - Freud Psychoanalysis. Alfred Adler’s Criticism.

50
EXCHANGE OF VIEWS

7. HOANG CHI BAO
–  Anti-Corruption in Vietnam Nowadays – Problems and Solutions.
55
RESEARCH AND STUDY

8. NGUYEN THI HOA PHUONG
–  Ho Chi Minh and the inheritance and creative implementation of  Confucius’  Educational Thought.

68
9. TRANG THIEU HUNG
–  Relationship between Families, phum-soc (Khmer villages) and Theravada Buddhist Temples in Tra Vinh Province.

74
PROFILES OF FAMOUS PHILOSOPHERS

10. DOAN CHINH
      DANG THI THUY HOA  
–  Confucius – The Founder of Conficianism.
85

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?