Thiền luận của Suzuki Teitaro Daisetz

THIỀN LUẬN
Tác giả : Suzuki Teitaro Daisetz

Gồm 3 quyển :
Quyển Thượng : Trúc Thiên dịch.
Quyển Trung : Tuệ Sỹ dịch.
Quyển Hạ : Tuệ Sỹ dịch.
 

Suzuki Teitaro Daisetz (Daisetsu) (đọc theo Hán-Việt là Linh Mộc Đại Chuyết Trinh Thái Lang), 1870-1966, là một học giả lừng danh người Nhật, người đã góp công rất nhiều trong việc truyền bá Thiền tông sang Tây phương. Ông viết rất nhiều sách về thiền và nổi danh nhất có lẽ là bộ Thiền luận (Essays in Zen-Buddhism), gồm ba quyển. Ngoài ra, ông còn viết những tác phẩm quan trọng như Nghiên cứu kinh Lăng-già (Studies in the Laṅkāvatāra-Sūtra), Thiền và phân tâm học (Zen-Buddhism and Psychoanalysis).

Các tác phẩm quan trọng của ông (lược):
1. Essays in Zen Buddhism (Thiền luận), First-Third Series, London 1950/1953;
2. Studies in the Lankavatara Sutra (Nghiên cứu kinh Lăng-già), London 1930;
3. Introduction to Zen Buddhism (Thiền pháp nhập môn), Kyoto 1931;
4. The Zen Doctrine of No-Mind (Giáo lí vô niệm), London 1949;
5. Living by Zen (Thiền sinh hoạt), London 1950;
6. Zen-Buddhism and Psychoanalysis (Thiền và Phân tâm học);
7. The Essence of Buddhism (Cốt tuỷ của đạo Phật), London 1947;
8. Zen and Japanese Culture (Thiền và văn hoá Nhật), Kyoto 1958;
9. Studies in Zen (Thiền bách đề), London 1955.

(Theo Wikipedia tiếng Việt)

LINK TẢI TÀI LIỆU


 
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?