Tiểu luận triết học: "Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức và sự vận dụng của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới kinh tế"

Công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam được đề ra và thực hiện từ đại hội lần thứ VI của Đảng và đến nay sau gần hai mươi năm đổi mới , chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn , làm thay đổi bộ mặt đất nước , tạo ra thế và lực mới. Tuy nhiên so với các nước trong khu vực , nền kinh tế còn tụt hậu khá xa. Để thành công trên con đườn tiến lên XHCN , đất nước ta cần đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện. 


Trước tiên cần xây dựng mét nền tảng cơ sở vật chất kỹ thuật vững chắc hiện đại. Như vậy nhiệm vụ then chốt là phải đổi mới kinh tế đồng thời đổi mới chính trị cũng hết sức quan trọng, thúc đẩy kinh tế phát triển. Muốn vậy , chúng ta cần tìm hiểu sâu sắc mối quan hệ giữa vật chất và ý thức , tạo cơ sở lí luận đúng đắn cho việc vận dụng vào mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị của đất nuức , xây dựng đất nước ta văn minh giàu đẹp.Tải mẫu tham khảo bài tiểu luận triết học
"Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức và sự vận dụng của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới kinh tế"

Dung lượng: 64k Số trang: 18

Định dạng Word: TẠI ĐÂY
Định dạng PDF: TẠI ĐÂY


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?