Tải tiểu luận: "Phép biện chứng trước Mác và phép biện chứng mácxit"


Biện chứng và siêu hình là hai phạm trù trong triết học, nó là hai phương pháp tư duy trái ngược nhau. Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sẹ vật hiện tượng trong trạng thái tĩnh tại không trong mối quan hệ phố biến trong quá trình vận động và phát triển. Do vậy phương pháp này sẽ dẫn đến sai lầm phủ nhận sự phát triển không nhận thấy mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng. Trái lại với phương pháp tư duy siêu hình, phương pháp biện chứng là phương pháp nhận thức thế giới lý giải thế giới, giải quyết vấn đề thực hiện theo nguyên tắc biện chứng xem xét sự vật hiện tượng trong quá trình không ngừng vận động phát triển đồng thời thấy được mối quan hệ cá thể và đoàn thể.Trong lịch sử triết học có những thời điểm, tư duy siêu hình chiếm ưu thế so với tư duy biện chứng. Nhưng xét trong toàn bộ lịch sử triết học thì phép biện chứng luôn giữ vai trò đặc biệt trong đồi số tinh thần triết học. Phép biện chứng là một khoa học của triết học. Vì vậy nó cũng phát triển trì thấp tối cao và có những thăng trầm đỉnh cao của phép biện chứng duy vật là phép biện chứng Mác-xít của triết học Mác - Lê nin. Chủ nghĩa Mác luôn đánh giá cao phép biện chứng nhất là phép biện chứng duy vật, và coi đó là một công cụ tư duy đắc lực, sắc bén để đấu tranh với thuyết không thể biến tư duy siêu hình giúp cho trong nhận thức và cải tạo thế giới.


Các mục chính trong tiểu luận:
Phần I: Phép biện chứng trước mác: phép biện chứng cổ đại, phép biện chứng duy tậm
Phần II: Phép biện chứng mácxit
Dung lượng 16 trang

Tiểu luận có chức năng tham khảo cho sinh viên không chuyên triết và sinh viên chuyên ngành.

LINK TẢI TIỂU LUẬN
"PHÉP BIỆN CHỨNG TRƯỚC MÁC VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG MÁCXIT"

TẠI ĐÂY
Định đạng: doc - dung lượng: 67kb - link mediafireBổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?