Nghịch lý con gà và quả trứng qua những bức ảnh vui

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Vấn đề con gà và quả trứng thỉnh thoảng còn gọi là Lưỡng nan con gà và quả trứng. Nghịch lý là thế này: Con gà và quả trứng – cái nào có trước? Một mặt, để xuất hiện con gà - cần phải có quả trứng, mặt khác, để xuất hiện quả trứng - cần phải có con gà. Vậy câu trả lời cho vấn đề này như thế nào?

Triết học+ sưu tầm
Mô tả

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:-->