Mẫu tiểu luận: Biện chứng của sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam trong thời kì quá độ lên CNXH


Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội để rồi phát triển lên một bước cao hơn đó là Chủ nghĩa cộng sản - một chế độ xã hội mà ở đó quan hệ sở hữu là sở hữu công cộng, xã hội không còn giai cấp có tính tự quản cao, làm theo nhu cầu. Con người được tự do phát triển toàn diện. Đó là mục tiêu của loài người nói chung và của nước ta nói riêng. Muốn xây dựng một xã hội như vậy, điều kiện tiên quyết là phải có lực lượng sản xuất. 
.................
Biện chứng của quá trình phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ giúp cho sinh viên có nhận thức chính xác về sản xuất xã hội. Đồng thời thấy được ý nghĩa to lớn của việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta trong thời kỳ quá độ vừa phù hợp với sự phát triển chung của nhân loại, vừa phù hợp với cách thức phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
..........Tải và tham khẩu mẫu bài tiểu luận 
"Biện chứng của sự phát triển nền KT nhiều thành phần ở VN trong thời kì quá độ lên CNXH"

Link Mediafire
Định dạng Word
Dung lượng: 11,99K
Số trang: 16Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?