Các kỳ đại hội triết học thế giới

Các kỳ đại hội triết học thế giới

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

Đại hội Triết học Thế giới thông thường được tổ chức trước đây là 4 năm và sau này là 5 năm một lần (trừ một số ngoại lệ), dưới sự bảo trợ và phối hợp giữa Liên đoàn Quốc tế của các hội Triết học ( FISP) với một hội thành viên nhận trách nhiệm tổ chức Đại hội.

Những kỳ Đại hội Triết học Thế giới đã qua:
- Đại hội lần thứ I tổ chức tại Paris, năm1900.
- Đại hội lần thứ II tổ chức tại Geneva, năm 1904.
- Đại hội lần thứ III tổ chức tại Heidelberg, năm 1908.
- Đại hội lần thứ IV tổ chức tại Bologna, năm 1911.
- Đại hội lần thứ V tổ chức tại Naples, năm 1924.
- Đại hội lần thứ VI tổ chức tại Boston, năm1926.
- Đại hội lần thứ VII tổ chức tại Oxford, năm 1930.
- Đại hội lần thứ VIII tổ chức tại Prague, năm 1934.
- Đại hội lần thứ IX tổ chức tại Paris, năm 1938.
- Đại hội lần thứ X tổ chức tại Amsterdam, năm 1948.
- Đại hội lần thứ XI tổ chức tại Brussels, năm 1953.
- Đại hội lần thứ XII tổ chức tại Venice, năm 1958.
- Đại hội lần thứ XIII tổ chức tại Mexico, năm 1963.
- Đại hội lần thứ XV tổ chức tại Varna, năm 1973.
- Đại hội lần thứ XVI tổ chức tại Dusseldorf, năm 1978.
- Đại hội lần thứ XVII tổ chức tại Montreal, năm 1983
- Đại hội lần thứ XVIII tổ chức tại Brighton, năm 1988.
- Đại hội lần thứ XIX tổ chức tại Moscow, năm1993.  
- Đại hội lần thứ  XX tổ chức tại Boston, năm1998.
- Đại hội lần thứ  XXI tổ chức tại Istanbul, năm 2003.
- Đại hội lần thứ  XXII tổ chức tại Seoul, năm 2008.Chủ tịch và tổng thư ký của Liên đoàn Triết học Quốc tế từ năm 1948 đến nay.
- 1948 – 1953, Chủ tịch: H.J.Pos (Amsterdam); Tổng thư ký: R.Bayer (Paris).
- 1953 – 1958, Chủ tịch: N.Barzin (Brussels); Tổng thư ký: Ch. Perelman (Brussels).
- 1958 – 1963, Chủ tịch: F.Battaglia (Bologna); Tổng thư ký: Ch.Perelman (Brussels).
- 1963 – 1968, Chủ tịch: F.Larroyo (Mexico); Tổng thư ký: Ch.Perelman (Brussels).
- 1968 – 1973, Chủ tịch: L.Gabriel (Vienna); Tổng thư ký: Ch. Perelman (Brussels) đến 3 – 9 – 1971, A. Mercier (Bern) đến năm 1973.
- 1973 – 1978, Chủ tịch: S.Ganovski (Sofia); Tổng thư ký: A. Mercier (Bern).
- 1978 – 1983, Chủ tịch: A.Diemer (Dỹsseldorf); Tổng thư ký: A. Mercier (Bern) đến cuối năm 1980, E. Agazzi (Genova/Fribourg).
- 1983 – 1988, Chủ tịch: V.Cauchy (Montreal); Tổng thư ký: E. Agazzi (Fribourg).
- 1988 – 1993, Chủ tịch: E.Agazzi (Fribourg); Tổng thư ký: I. KuVuradi (Ankara).
- 1993 – 1998, Chủ tịch: F.Miro Quesada (Lima); Tổng thư ký: I. Kuęuradi (Ankara).
- 1998 – 2003, Chủ tịch: I.Kuęuradi (Ankara); Tổng thư ký: P. Kemp (Copenhagen).
- 2003 đến nay, Chủ tịch: P.Kemp (Copenhagen); Tổng thư ký: W. McBride (West Lafayette)      

(Nguồn tin: http://www.vientriethoc.com.vn)      

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com