Các kỳ đại hội triết học thế giới

Đại hội Triết học Thế giới thông thường được tổ chức trước đây là 4 năm và sau này là 5 năm một lần (trừ một số ngoại lệ), dưới sự bảo trợ và phối hợp giữa Liên đoàn Quốc tế của các hội Triết học ( FISP) với một hội thành viên nhận trách nhiệm tổ chức Đại hội.

Những kỳ Đại hội Triết học Thế giới đã qua:
- Đại hội lần thứ I tổ chức tại Paris, năm1900.
- Đại hội lần thứ II tổ chức tại Geneva, năm 1904.
- Đại hội lần thứ III tổ chức tại Heidelberg, năm 1908.
- Đại hội lần thứ IV tổ chức tại Bologna, năm 1911.
- Đại hội lần thứ V tổ chức tại Naples, năm 1924.
- Đại hội lần thứ VI tổ chức tại Boston, năm1926.
- Đại hội lần thứ VII tổ chức tại Oxford, năm 1930.
- Đại hội lần thứ VIII tổ chức tại Prague, năm 1934.
- Đại hội lần thứ IX tổ chức tại Paris, năm 1938.
- Đại hội lần thứ X tổ chức tại Amsterdam, năm 1948.
- Đại hội lần thứ XI tổ chức tại Brussels, năm 1953.
- Đại hội lần thứ XII tổ chức tại Venice, năm 1958.
- Đại hội lần thứ XIII tổ chức tại Mexico, năm 1963.
- Đại hội lần thứ XV tổ chức tại Varna, năm 1973.
- Đại hội lần thứ XVI tổ chức tại Dusseldorf, năm 1978.
- Đại hội lần thứ XVII tổ chức tại Montreal, năm 1983
- Đại hội lần thứ XVIII tổ chức tại Brighton, năm 1988.
- Đại hội lần thứ XIX tổ chức tại Moscow, năm1993.  
- Đại hội lần thứ  XX tổ chức tại Boston, năm1998.
- Đại hội lần thứ  XXI tổ chức tại Istanbul, năm 2003.
- Đại hội lần thứ  XXII tổ chức tại Seoul, năm 2008.Chủ tịch và tổng thư ký của Liên đoàn Triết học Quốc tế từ năm 1948 đến nay.
- 1948 – 1953, Chủ tịch: H.J.Pos (Amsterdam); Tổng thư ký: R.Bayer (Paris).
- 1953 – 1958, Chủ tịch: N.Barzin (Brussels); Tổng thư ký: Ch. Perelman (Brussels).
- 1958 – 1963, Chủ tịch: F.Battaglia (Bologna); Tổng thư ký: Ch.Perelman (Brussels).
- 1963 – 1968, Chủ tịch: F.Larroyo (Mexico); Tổng thư ký: Ch.Perelman (Brussels).
- 1968 – 1973, Chủ tịch: L.Gabriel (Vienna); Tổng thư ký: Ch. Perelman (Brussels) đến 3 – 9 – 1971, A. Mercier (Bern) đến năm 1973.
- 1973 – 1978, Chủ tịch: S.Ganovski (Sofia); Tổng thư ký: A. Mercier (Bern).
- 1978 – 1983, Chủ tịch: A.Diemer (Dỹsseldorf); Tổng thư ký: A. Mercier (Bern) đến cuối năm 1980, E. Agazzi (Genova/Fribourg).
- 1983 – 1988, Chủ tịch: V.Cauchy (Montreal); Tổng thư ký: E. Agazzi (Fribourg).
- 1988 – 1993, Chủ tịch: E.Agazzi (Fribourg); Tổng thư ký: I. KuVuradi (Ankara).
- 1993 – 1998, Chủ tịch: F.Miro Quesada (Lima); Tổng thư ký: I. Kuęuradi (Ankara).
- 1998 – 2003, Chủ tịch: I.Kuęuradi (Ankara); Tổng thư ký: P. Kemp (Copenhagen).
- 2003 đến nay, Chủ tịch: P.Kemp (Copenhagen); Tổng thư ký: W. McBride (West Lafayette)      

(Nguồn tin: http://www.vientriethoc.com.vn)      
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?