Socrates tự biện

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Xenophon và Plato ghi lại lời của Socrate tự biện hộ cho mình chống lại việc kết tội ông là “làm suy đồi giới trẻ, không tin vào Thượng đế và tự tạo ra một Thượng đế mới”. Tự biện ở đây mang ý nghĩa ban đầu của nó là một hình thức tự bảo vệ của chính nghĩa, hoặc của một niềm tin hay hành động của một con người.


Mô tả

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:-->