Những đặc điểm và đối tượng của triết học Nga

Những đặc điểm và đối tượng của triết học Nga

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more


Theo Lossky, các đặc điểm của triết học Nga là: vũ trụ học, Thông thái học (học thuyết về Thông thái), tính nhà thờ, tính siêu hình học, tính tôn giáo, chủ nghĩa trực giác, chủ nghĩa thực chứng, chủ nghĩa hiện thực.    Những đối tượng của cuộc tìm kiếm triết học của các nhà tư tưởng Nga là:
            Vấn đề về con người.
            Vũ trụ học (Nhận thức về vũ trụ như một cơ thể thống nhất).
            Những vấn đề luân lý và đạo đức.
            Những vấn đề của sự lựa chọn con đường lịch sử nước Nga – giữa Đông và Tây (đặc biệt lầ những vấn đề đặc trưng của triết học Nga dẫn đến sự đụng độ của tầng lớp tri thức Nga giữa thế kỷ XIX)
            Vấn đề quyền lực.
            Vấn đề Nhà nước.
            Vấn đề xã hội lý tưởng.
            Vấn đề công bằng xã hội.
            Vấn đề của tương lai. 
ungcabung.tk dịch từ wikipedia

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com