Xuất bản Quốc tế - Hỗ trợ xuất bản tạp chí khoa học có chỉ số ở nước ngoài

Xuất bản Quốc tế - Hỗ trợ xuất bản tạp chí khoa học có chỉ số ở nước ngoài
Nhu cầu xuất bản các công trình nghiên cứu khoa học, nhất là xuất bản quốc tế trong những năm gần đây luôn được chú trọng và đẩy mạnh. Xuất bản quốc tế trở thành tiêu chí cho Nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ, giảng viên, các nhà nghiên cứu hoàn thiện nhiệm vụ khoa học cũng như chuẩn hóa học hàm học vị. 

Nếu bạn có nhu cầu và cần sự trợ giúp xuất bản tạp chí khoa học có chỉ số ISSN, sách ISBN ở nước ngoài, hãy liên lạc với chúng tôi.

email: xuatbanquocte@triethoc.info-->