PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

TS. NGUYỄN THANH BÌNH

I. Sơ lược lí lịch
Năm sinh: 1956
Nơi sinh: Thanh Hoá
Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên
Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Triết học
Thời gian công tác tại Trường: từ 1984

II. Các công trình khoa học
Các bài báo khoa học
“Về bài“Giáo trình tiếng Hán cổ đại và việc dạy chữ Nôm của ông Hoàng Trọng Phiến”. Tạp chí Hán Nôm, 1993.

“ Đạo đức Nho giáo với việc rèn luyện và nâng cao phẩm chất đạo đức cộng sản”. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

“Nho giáo với vấn đề phát triển kinh tế và hoàn thiện con người”. Tạp chí Giáo dục Lí luận, số 5, 2000.

“Đôi điều suy nghĩ về đối tượng và nội dung giáo dục, giáo hoá của Nho giáo”. Tạp chí Giáo dục Lí luận, số 10, 2000.

“Quan niệm của Nho giáo về xã hội lí tưởng”. Tạp chí Triết học, số 3, 2001.

“Những điểm tương đồng và dị biệt trong học thuyết“Tính người” của Nho giáo”. Tạp chí Triết học, số 9, 2002.

Nho giáo với vấn đề phát triển kinh tế Việt Nam trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học: Kỉ niệm 70 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội,2000.

Quan niệm của Nho giáo về xã hội lí tưởng và việc nhận thức để xây dựng chủ nghĩa xã hội và xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học kỉ niệm 55 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 – 9. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

Tư tưởng Mác xít về thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội – một vài vấn đề đặt ra. Học thuyết Mác với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Nxb Chính trị Quốc gia, 2003

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo
Phép xử thế của người xưa (viết chung). Nxb Giáo dục, 1995.

Nguồn tham khảo USSH VNU


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?